شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

02:01 .:. 1403/03/11

گاماساV600

نگهدارنده و بایوساید

بر پایه ی MIT/ CMIT یا متیل ایزوتیازولین و کلرومتیل ایزوتیازولین

نگهدارنده و بایوسایدی بر پایه ترکیبات متیل ایزوتیازولین و کلرومتیل ایزوتیازولین؛

قابل استفاده در محیط های آبی و حلال های قطبی

بهترین pH مصرف بین 9-2.5

دور از محیط اکسنده یا احیا کننده قرار گیرد

تا دمای 60 درجه سانتی گراد پایداری خود را حفظ کرده و تاریخ انقضایی در حدود 2 سال دارد.

فاقد ترکیبات فرمالدهید و سایر آلدهید ها

پایدار شده با نمک های معدنی