شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده نگهدارنده ها بر پایه دانش روز دنیا

13:23 .:. 1402/12/04

آلودگی میکروبی در برج های خنک کننده یا کولینگ تاور

  برج خنک کننده چیست؟ برج های خنک کننده برای دور کردن گرما از تجهیزات صنعتی به کار می روند. برای مثال فرآیند صنعتی گرمازایی را در یک راکتور در نظر بگیرید ؛برای دور کردن گرما از راکتور، آبی در جدار بیرونی آن در جریان است.  آب خنک از یک طرف وارد شده، گرمای راکتور […]