شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده نگهدارنده ها بر پایه دانش روز دنیا

04:53 .:. 1403/01/26

گاماساV500B

حاوی ترکیبات ایزوتیازولین ها و ترکیبات نانومس و برونوپول است

این محصول قابل استفاده است در محیط هایی که که امکان الودگی با باکتری های سودوموناس را دارند؛ توصیه می شود.

این نگهدارنده در برابرباکتری های گرم منفی به خصوص سرده ی باکتری های سودوموناس موثر است.

دقت شود : این محصول باید در محیطی استفاده شود که احتمال الودگی کم است.اگر احتمال الودگی با سودوموناس زیاد باشد باید سراغ محصول دیگر ما یعنی گاماسا V400بروید