شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده نگهدارنده ها بر پایه دانش روز دنیا

04:51 .:. 1403/01/26

گاماسا-gamasa V350

گاماسا V-350
نگهدارنده و بايوسايد با فرمول سينرژي شده و شامل تركيبات ايزوتيازولين، برونوپل و گلوتاردهيد
مناسب رنگ ها در فاز فيلم خشك
و محيط هاي با احتمال آلودگي بالا