شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

19:22 .:. 1403/04/23

گاماسا-gamasa V350

گاماسا V-350
نگهدارنده و بايوسايد با فرمول سينرژي شده و شامل تركيبات ايزوتيازولين، برونوپل و گلوتاردهيد
مناسب رنگ ها در فاز فيلم خشك
و محيط هاي با احتمال آلودگي بالا